Det är viktigt att satsa på både medarbetare och ledare för att skapa engagemang, arbetsglädje och att dessutom effektivisera arbetet. Det här är verktygen som vi arbetar med för att utveckla medarbetare och ledare.

4Temperament är ett samtalsverktyg som ska ge dig överblick om din egen och andras personliga stil och uppförande baserat på begrepp som alla intuitivt förstår och känner igen hos sig själva och andra. Det är en bra grund för att samtala om relationer och samspel på arbetsplatsen.

Verktyget är baserat på positiv psykologi och bidrar till goda samtal om likheter och skillnader i arbetsgruppen och hur den enskilda individens egenskaper bäst kan komma till nytta i vardagen.

4Temperament lyfter fram den enskilda individens unika kvaliteter på ett sätt som skapar trygghet och bra självkänsla. Personlig utveckling handlar inte så mycket om att förändra sig. Det handlar mer om att bli den bästa möjliga versionen av sig själv.

4Temperament är en verktygsserie i fyra delar

4T Bas visar hur man ser på sig själv och innehåller arbetsmaterial för att fastställa starka sidor och utvecklingsmöjligheter. Detta kan du få tillgång till via knappen längst ned på sidan.

4T för Team visar era samlade egenskaper och den enskilda individens styrkor. Arbetsmaterialet kopplar samman detta med uppdraget och gruppens resursutnyttjande.

4T Kommunikation visar en egen profil gällande den enskilda kollegan, med kommunikationstips.

4T Försäljning och service är ett träningsverktyg som ska göra det möjligt att känna igen personlighetsdrag hos andra och välja en kommunikationsstil som ger önskat resultat.

Alla vill vara en uppskattad och bra medarbetare. I en vardag präglad av högt tempo kan det vara ont om utrymme för att reflektera över om jag är den medarbetare jag vill vara. För att utveckla mig måste jag få tid att tänka över hur jag hanterar arbetsuppgifterna, hur jag samverkar med kollegorna och hur jag hanterar min relation till verksamheten.

För att bli den typ av kollega jag vill vara måste jag också veta hur andra ser på mig. Paradoxen är att alla saknar feedback och att de flesta drar sig för att både ge och få det.

AnSvar-verktyget är baserat på positiv psykologi och därför upplevs feedbacken som konstruktiv och lätt att hantera. Arbetsprocessen börjar med att jag först reflekterar själv över återkopplingen, och därefter pratar vi informellt tillsammans om styrkor och utvecklingsmöjligheter. Till sist dryftar vi gemensamt vad som kan och bör utvecklas på avdelningen som helhet.

Med fast förankring i nordisk kultur och ledande forskning på området kartlägger LedMed ledarskap, medarbetarskap och nödvändigt samspel i varje enskild arbetsgrupp. Med 34 positiva uttalanden blir situationen belyst på ett enkelt och tydligt sätt.

Rapporterna visar resultatet för den enskilda enheten jämfört med resten av verksamheten, vad som är god praxis och hur det såg ut vid förra mätningen. I tillägg till att detta är nyttig information för ledningen är rapporten ett oöverträffat samtalsverktyg som gör att arbetsgruppen kan prata om viktiga ämnen på ett konstruktivt sätt.

Det tar bara några dagar från det att svaren har lämnats till att rapporterna är klara och utvecklingsarbetet kan börja. Medarbetarrapporten är samtalsverktyget som i klartext lyfter fram starka sidor och utvecklingsbehov. Detta är själva grunden för arbetsgruppens samtal. Ledarskapets styrka och tips på utveckling beskrivs på samma konstruktiva sätt. Webbportalen är ledarens verktygslåda och har förutsättningar för idéutbyte och uppföljningsstöd.

En tidseffektiv process

Gemensam tid är ofta en bristvara. Arbetsmaterialet ser till att medarbetarna är väl förberedda inför mötet, så att gruppen kan gå direkt till samtal om starka sidor och önskad utveckling utan tidskrävande inledning.

Öppna och reflekterande samtal är det viktigaste ”verktyget” vid utveckling av bra relationer och nödvändigt samspel. Relationerna kan bli svåra och samspelet ineffektivt om vi inte förstår varandra och kan gå varandra till mötes. Om medarbetaren försöker förstå ledarens situation kan det ledaren gör och säger få ett annat meningsinnehåll än om man inte försöker förstå. På motsvarande sätt är ledarens förmåga att förstå medarbetarens situation avgörande för att förstå hans eller hennes situation och vara en bra medspelare.

Schemabaserade medarbetarsamtal blir ofta energilösa. Problemet är att samtal i sig inte är schematiska. När samtalen utgår från ett schema blir det ofta en styrd intervju där medarbetaren svarar på frågor utan att själv tillföra något väsentligt till samtalet.

Dialog+ är en process där båda parter före samtalet tänker igenom vad som är viktigt för den personen och får hjälp med att formulera detta på ett konstruktivt sätt. På detta sätt kommer både ledaren och medarbetaren till samtalet med en egen agenda, som den andra inte har fått ta del av i förväg. Därmed blir det ett levande samtal där båda parter känner sig berikade. Behållningen är en bättre och tydligare bild än den någon av dem hade med sig in i samtalet. Man har fått nya insikter, gemensam förståelse och gemensamma ambitioner för framtiden.

För ledaren är webbportalen en väsentlig effektivisering av förberedelserna. Allra tydligast blir det oftast när mötet är över, och därför finns det på webbportalen en Eftertanke-knapp där ledare och medarbetare kan dela sina reflektioner med varandra i efterhand.